ג'נרל בר - מערכות מים מתקדמות - מדיניות החברה

תקנון

אתר ג`נרל בר הינו אתר אינטרנט אשר במסגרתו מתבצעות מכירות (להלן "האתר"). משרדי ג`נרל בר והמחסן לצורך תפעול האתר ממוקמים בטבריה.
רשאי להשתתף בקניה כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף והוא על שמו בלבד.
 
כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, ומסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בג`נרל בר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה , למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ג`נרל בר על פי תקנון זה. בכל מקרה של תביעה, סמכות השיפוט תהיה בבתי המשפט ראשון לציון, ת"א, חיפה,ירושלים וב"ש.

ג`נרל בר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי שיתבצע לאחר רכישה, לא יחייב את הצרכן.
 
ג`נרל בר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. אם גבתה החברה כסף, היא תשיב במקרים אלה את הכסף שנגבה לצרכן אלא אם כן סופקו המוצרים לצרכן.

מדיניות החברה

ברוכים הבאים לאתר ג`נרל בר. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה.
אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

המוצרים/מלאי

אם לאחר זכייה במכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. החברה דורשת מספקיה לעדכן אותה מייד עם היוודע להם כי מוצר אזל מהמלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. ג`נרל בר עשתה מירב המאמצים על מנת להביא תמונה עדכנית ואמינה המשקפת את מראה המוצר כפי שהוא. במסגרת הרכישה באתר יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק בכמות סבירה
של עד 5 מוצרים.
 
מלאי ואספקה
ככלל, כל המוצרים מצויים במלאי לאספקה ללקוח תוך 14 ימי עסקים. יחד עם זאת, אם בשל ריבוי הזמנות או מטעמים שלא קשורים לג`נרל בר, המוצר יחסר במלאי, נודיע ללקוח תוך יום עסקים אחד על אי המצאות המוצר במלאי ויתאפשר ללקוח לבטל את העסקה ללא דמי ביטול. ג`נרל בר תעשה מאמץ לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום החיוב וקבלת האישור מחברת האשראי. 14 ימי עסקים הינם עד עד להגעת המוצר לבית הצרכן. במידה וג`נרל בר תחרוג מ-14 ימי האספקה, הלקוח יקבל זיכוי של 5% מערך המוצר כפיצוי מוסכם. היה והלקוח מעוניין לבטל הזמנתו, ביטול העסקה תתבצע ללא דמי ביטול במקרה זה.

ג`נרל בר לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

המחירים

במקרה של טעות חריגה וברורה על פניה במחיר המוצר, תודיע החברה לצרכן מייד עם הגילוי אודות הטעות והצרכן יוכל לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספו חזרה.
 
ביצוע הרכישה באתר
בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יימסרו לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו. למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, אזי המוצרים יוחזרו למחסן החברה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות.
מועד האספקה יתואם  מול הלקוח תוך 14 ימי עסקים.
 
אבטחה
הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SLL 11 (אבטחה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה).
 
ג`נרל בר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר או בחנות וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור, וזאת במקרה של לקוחות אשר מנסים לנצל את מדיית האינטרנט לשימוש לא הולם, ובאי מתן פרטי תשלום הולמים.
 
דמי טיפול ומשלוח בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בסך הנקוב בדף המוצר. ג`נרל בר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הטיפול ומשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.
 
 
מבצעים
מעת לעת יימכרו מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות. במידה וג`נרל בר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, והכול בכפוף לתנאי המבצע ו/או למצוין בדף המוצר. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד.

ביטול עסקה או שינוי הזמנה

1.ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.
2.בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או איחור באספקה המוצר, או כל הפרה אחרת של החוזה,  כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. החברה תמסור העתק מהודעת הביטול לחברת כרטיסי האשראי לצרכן.
3.בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
4.המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
5.לחברה שמורה הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר במידה ונעשה בו שימוש או נוצר בו פגם חיצוני שלא באשמת ג`נרל בר.
6.סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 
התשלום
התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי המקובל על ידי ג`נרל בר בלבד. המוצרים יסופקו לאחר בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור לעסקה.

אחריות

כל האחריות למוצרים ניתנים ע"י חברת ג`נרל בר ו/או חברות השרות שלה ברחבי הארץ. האחריות הינה לתיקון המוצר והחזרתו למצב תקין בלבד. 
ג`נרל בר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח ו/או לצד ג כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג` כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג` כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בג`נרל בר וכדו (ולמעט מקרים בהם הנזק נגרם בשל רשלנות החברה).
 
זכויות
ג`נרל בר הינו אתר ומאגר רשום.  אישור אקטיבי מראש של הצרכן ,כמפורט להלן ,מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של חברת ג`נרל בר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות עדכונים, קידום מכירות ושיווק. משלוח הדואר, ייעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מראש של הצרכן, באמצעות סימון "וי" בדיסקליימר מתאים באתר. החברה תאפשר הסרה מיידית וללא תשלום של צרכנים מרשימת התפוצה.
 
ג`נרל בר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו. אין להעתיק תכנים, טקסטים, טכנולוגיות, קבצים, תמונות או כל פריט ששייך לאתר. האתר הינו בבעלות מלאה ובלעדית של ג`נרל בר וכל שימוש בתכניו ללא אישור בכתב מחברת ג`נרל בר הינה עבירה על החוק.
 
הצהרת פרטיות
ככלל האתר לא עושה שימוש בדואר אלקטרוני ובמיילים. ובכל מידע אחר הקשור ללקוחותיה אתר ג`נרל בר מאובטח והגישה אל מאגר הלקוחות חסויה ומוצפנת. פרטים אישיים נאספים על מנת להשלים את הקנייה. על הלקוח למסור את פרטיו האישיים, שם, שם חברה (במידה ומדובר בעסק), מס` תעודת זהות, כתובת מלאה, כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו. מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים. השימוש היחיד שנעשה בהם הוא בכדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח ההזמנה בלבד. פרטי כרטיס האשראי חסויים ומוצפנים. ג`נרל בר עושה בהם שימוש לצורך חיוב ההזמנה בלבד. עצם השלמת הליך הקניה ופרטי האשראי רואה עצמה ג`נרל בר מחויבת כלפי לקוחותיה שלא להעבירם לצד שלישי.